fbpx

Adatvédelmi elveink

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Nilla 98 Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21/C fszt., cégjegyzékszám: 01-09-208561, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13256225-2-43, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, különösen a www.providajatek.hu webhely üzemeltetése során (továbbiakban Weboldal vagy Webhely), minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.01-től visszavonásig tart.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Nilla 98 Kft.

Székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Andor. 21/C fszt.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79694/2014. 

Telefonszám: +36 (20) 379 0195 

E-mail cím: info@providajatek.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell

adnia a következő személyes adatokat, melyek rögzítésre kerülnek:

• felhasználónév,

• saját e-mail cím,

• jelszó,

• számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település,

• irányítószám),

• szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

• telefonszám

Fenti adatok megadásával a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adataikat a Szolgáltató a jogszabály keretei között rögzítse, tárolja, kezelje.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a

technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan

rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé

tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az

adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatfájl a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a Szolgáltatóhoz kerülnek. A felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.providajatek.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő

tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat

tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal

használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja

szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes

adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a

kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának

biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat

célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő

szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve későbbi marketing-kommunikációs célokra tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az

informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól

eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok

harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény

ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett

hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott

adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely

Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy

a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E

felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel

összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-

mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a

regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az

adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A

regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére

bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített

esetben és módon kerülhet sor.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli

jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint

a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további

hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai

jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek

részére nem adják át.

6.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések

teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.

rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az

ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására

kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó

hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által

kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat

az ÁSZF-ben meghatározott módon. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel. Felhasználó jogosult továbbá adatai

törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nilla 98 Kft.

Ügyfélszolgálat: +36 (20) 379 0195

hétköznapokon 10,00-15,00 

Internet cím: www.providajatek.hu

E-mail: info@providajatek.hu

A hírlevélről történő leiratkozás is fenti elérhetőségeken keresztül intézhető.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kéréssel, kérdéssel, illetve

észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.2. pontban

elérhetőségeken keresztül.

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak

helyesbítését vagy azok törlését kérni.

A valóságnak nem megfelelő adatot a Szolgáltató az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

7.5. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció

során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során

bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni

kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy

személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus

levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban

meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a

megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást

szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a

változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira

vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában,

e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet

leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási

célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy

reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Felhasználó

kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és

módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók

előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését

követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással

elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

9.2. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató biztosítja a felhasználóknak, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a K&H Bank Zrt. kezelik.

9.3 Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

adatfeldolgozás célja: futárszolgálat

Adatfeldolgozó neve: Facebook Inc.

címe: 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA 94025

adatfeldolgozás célja: marketing

10. A tárhelyszolgáltató neve, székhelye, telephelye:

Név: CG-Systems Kft.

Székhely: H-1096 Budapest, Haller u. 26.

Postacím: H-1096 Budapest, Haller u. 26.

Ügyfélszolgálat: H-1096 Budapest, Haller u. 24.

e-mail: info@cg-systems.hu

Központi szám: +36.1.300.4.300

11. Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

Budapest, 2019. augusztus 06.

Az oldal tetejére