Adatvédelmi elveink

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Nilla 98 Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21/C fszt., cégjegyzékszám: 01-09-208561, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13256225-2-43, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, különösen a www.providajatek.hu webhely üzemeltetése során (továbbiakban Weboldal vagy Webhely), minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Nilla 98 Kft.
Székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Andor. 21/C fszt.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79694/2014. 
Telefonszám: +36 (20) 379 0195 
E-mail cím: info@providajatek.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell
adnia a következő személyes adatokat, melyek rögzítésre kerülnek:

• felhasználónév,
• saját e-mail cím,
• jelszó,
• számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település,
• irányítószám),
• szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
• telefonszám

Fenti adatok megadásával a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adataikat a Szolgáltató a jogszabály keretei között rögzítse, tárolja, kezelje.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé
tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az
adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatfájl a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a Szolgáltatóhoz kerülnek. A felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.providajatek.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat
tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja
szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes
adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a
kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának
biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat
célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő
szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve későbbi marketing-kommunikációs célokra tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az
informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól
eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok
harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény
ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely
Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy
a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-
mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a
regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az
adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A
regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére
bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített
esetben és módon kerülhet sor.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli
jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint
a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további
hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai
jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek
részére nem adják át.

6.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések
teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.
rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az
ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására
kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó
hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által
kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat
az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai
törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nilla 98 Kft.

Ügyfélszolgálat: +36 (20) 379 0195

hétköznapokon 10,00-15,00 

Internet cím: www.providajatek.hu
E-mail: info@providajatek.hu

A hírlevélről történő leiratkozás is fenti elérhetőségeken keresztül intézhető.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kéréssel, kérdéssel, illetve
észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban
elérhetőségeken keresztül.

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak
helyesbítését vagy azok törlését kérni.


7.5. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció
során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során
bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni
kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus
levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban
meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a
megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást
szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a
változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira
vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában,
e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet
leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási
célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy
reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Felhasználó
kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és
módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Egyéb rendelkezések


9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését
követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással
elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

9.2. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató biztosítja a felhasználóknak, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot.

Budapest, 2013. június 1.


;